top of page

Privacy Policy

Privacyverklaring (26/05/2018)

 

Quality Control (Instituut voor Kwaliteitsonderzoek en Informatieve Etikettering) cvba, hierna kortweg Quality Control genoemd, vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Quality Control. In deze Privacyverklaring legt Quality Control uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor we die informatie gebruiken en aan wie we deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen. Voor alle informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht op het e-mailadres privacy@qualitycontrol.be.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Quality Control:
• de Quality Control-diensten waarmee u in contact komt via de door u gevraagde bezoeken, een bezoek van u zelf aan de organisatie, media-acties, publieksevents georganiseerd door Quality Control , alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie, abonnementenformules, inschrijvingen op events allerhande etc.)
• alle onlinediensten (huidige en toekomstige) van Quality Control nl. de website, apps, internetdiensten aangeboden door Quality Control en de toegang tot content (ook b.v. links naar andere sites …)

Van wie verzamelen we gegevens?
Quality Control verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Quality Control een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. Quality Control moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van uzelf hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server voor online applicaties van Quality Control en anderzijds op fysieke locaties bewaard. Quality Control beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

Hoe verzamelt Quality Control de gegevens?
a) Persoonlijke gegevens door u meegedeeld
Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan Quality Control een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, adres en woonplaats.
Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met Quality Control in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan de organisatie, op events …

b) Persoonlijke gegevens die Quality Control verzamelt door uw gebruik van de Quality Control onlinediensten
Dit zijn:
Logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen Quality Control vertellen hoe de bezoeker zijn diensten gebruikt (bv. welk soort dienstverlening heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …)
Apparaatgegevens, zoals een IP-adres, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel. Indien relevant kan Quality Control ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

Quality Control maakt GEEN gebruik van cookies maar wel van Google Analytics:
Via de Quality Control -website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Quality Control gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Quality Control heeft hier geen invloed op. Quality Control heeft Google niet toegestaan om de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

c) Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden
Indien u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties, die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijke vernoemde gegevens met Quality Control te delen. Doorgaans gaat het om standaardgegevens zoals naam, adres, postcode. Quality Control kan dit toevoegen aan de reeds bestaande gegevens.
Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot het gedrag van de bezoeker op de sociale netwerksite, zoals bv. likes. Quality Control kan alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien de bezoeker dit niet wenst, dan moet hij/zij de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen.
Quality Control kan ook informatie verzamelen uit andere betrouwbare bronnen, bv. door een samenwerking met een mediapartner, zowel online als offline. Quality Control zal die informatie enkel verzamelen indien de gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze partij ze ook op een rechtmatige manier met Quality Control deelt.

Waarom verzamelt Quality Control gegevens?
Quality Control verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de betrokkene
Quality Control verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren:
• informeren over nieuwe diensten, (selectie)klanten voordelen, nieuwe wervingsacties …
• uitnodigen op events en allerlei soorten activiteiten verbonden aan de werking en werving van Quality Control

b) Direct marketing
Mits uw goedkeuring verzamelt Quality Control uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie rond activiteiten of nieuws over Quality Control.
c) Financiële administratie
Quality Control verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie correct te kunnen uitvoeren.
d) Rekruteringsdoeleinden
Quality Control verzamelt persoonsgegevens met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Dit gebeurt in onderling overleg.

Leveranciers
Quality Control doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van IT-diensten, boekhouding … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van hun opdracht, toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Quality Control laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht. Hiervoor wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Sociale media
Sommige Quality Control -onlinediensten hebben sociale media buttons van sociale netwerkplatformen zoals Facebook en Twitter. Hierdoor kan de bezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door Quality Control , maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft Quality Control geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het – Quality Control privacybeleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacybeleid dat u kan raadplegen.

Autoriteiten
Quality Control kan verplicht worden persoonsgegevens te delen of door te geven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen, om te voldoen aan de wet of om de rechten van Quality Control te beschermen.

Beveiliging van de gegevens
Quality Control heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens
De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de Quality Control -activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan Quality Control verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn de rechten van de relatie en hoe kunnen ze uitgeoefend worden?
a) Recht op inzage en kopie persoonsgegevens
Quality Control biedt alle relaties de mogelijkheid tot inzage van de persoonlijke gegevens.
De relatie heeft recht op antwoord op de volgende vragen:
• Verwerkt Quality Control mijn persoonsgegevens?
• Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens?
• Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt?
• Waarom verwerkt Quality Control bepaalde persoonsgegevens automatisch?

b) Recht op verbetering
Foutieve of verouderde persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast worden.
c) Recht ‘om vergeten te worden’
De relatie heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Quality Control te laten verwijderen.
Wanneer de relatie zijn/haar rechten uitoefent, vraagt Quality Control zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden. Quality Control moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de relatie te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij op fraudeleuze manier deze rechten zou toe-eigenen.
d) Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
De relatie van Quality Control heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Contact
Als u zich wenst uit te schrijven voor een nieuwsbrief (mailchimp), kan u dit onderaan iedere mailing doen.
U kan ook contact opnemen via privacy@qualitycontrol.be

Klacht
De relatie heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page